Vintage 80s high waist denim shorts Shaver Lake, waist 30"
Vintage 80s high waist denim shorts Shaver Lake, waist 30"

Vintage 80s high waist denim shorts Shaver Lake, waist 30"


Lighter weight denim Shaver Lake 80s high waist shorts, waist measures 30" waist to rise 15"